†ŮĄ Spordialase koolituse leping

Spordialase koolituse leping

 

Spordiklubi Ookamil, (edaspidi nimetatud ka Klubi), keda esindab juhatuse liikme volituse alusel Helen Mardiste isikus ja lapsevanem või seaduslik esindaja, kes on registreerinud õpilase Klubi interaktiivsesse registreerimiskeskkonda.

Lepingu eesmärgiks on Klubi ja Vanema vaheliste suhete reguleerimine Õpilase koolitus- ja treeningprotsessis läbiviimisel ning Õpilase võistlustel osalemisel, sh tagades Klubile võimaluse ja vahendid koolitus- ja treeningprotsessis läbiviimiseks.

1.     VANEMA Ă•IGUSED JA KOHUSTUSED

1.1  Vanemal on õigus saada teavet trennide korralduse ja õppekava kohta.

1.2  Vanemal on õigus saada treenerilt tagasisidet trennide ning Ă•pilase arengu kohta.

1.3  Vanem kohustub Ă•pilast varustama trennideks vajalike vahenditega ning tagama Ă•pilase trennidesse õigeaegse tulemise ja lahkumise.

1.4  Vanem kohustub hoiduma tegevustest, mis võiks takistada Ă•pilase osavõttu koolitus- ja treeningprotsessist ja võistlusest.

1.5  Vanem kohustub teatama Klubile koheselt kõikidest asjaoludest, mis võiks takistada Ă•pilase osavõttu koolitus- ja treeningprotsessist ka võistlustest.

1.6  Vanem on kohustatud käesoleva lepinguga valitud trennis osalemise eest tasuma õppemaksu.

1.7  Ă•ppemaksu trennides osalemise eest arvestatakse kalendrikuupõhiselt ning puudutud tunde ei tasaarveldata.

1.8  Vanem on kohustatud tasuma õppemaksu hiljemalt iga kuu 10-ks kuupäevaks. Arve väljastatakse jooksva kuu eest iga kuu esimesel kuupäeval. 

2.     KLUBI Ă•IGUSED JA KOHUSTUSED

2.1  Klubi kohustub treeninguid läbi viima aastaringselt

2.2  Haridus- ja teadusministeeriumi poolt määratud allolevatel koolivaheaegadel treeninguid ei toimu (https://www.riigiteataja.ee/akt/108122017011):

I vaheaeg 25.10.2021 - 31.10. 2021. a;

II vaheaeg 23.12.2021 - 09.01.2022. a;

III vaheaeg 28.02.2022 - 06.03.2022. a;

IV vaheaeg 25.04.2022 - 01.05.2022. a;

2.3  V vaheaeg 14.06.2022 - 31.08.2022 toimuvad treeningud muudetud tunniplaani alusel. Tunniplaan kinnitatakse hiljemalt 31.05.2022.a. 

2.4  Klubi kohustub tagama Ă•pilasele treeningkoha vastavalt kehtestatud graafikutele ja vajaliku spordiinventari.

2.5  Klubi kohustub võimaldama Ă•pilase osavõttu treeningutest Vanemaga sõlmitud lepingus kokkulepitud perioodil.

2.6  Klubi kindlustab Ă•pilase treeningud vastavalt õppekavale kvalifitseeritud treenerite juhendamisel.

2.7  Klubil on õigus teha muudatusi treeningute töökorralduses, sealhulgas muuta trennide toimumisaegu, teatades sellest Vanemale mõistliku aja ette.

2.8  Klubil on õigus korrigeerida teenuse hinda 2 korda aastas, teatades Vanemale hinnatõusust vähemalt ĂĽks kuu ette.

2.9  Klubil on õigus treeningrĂĽhm sulgeda selle olulisel alatäituvusel ja paigutada Ă•pilane teise treeningrĂĽhma läbirääkides eelnevalt Ă•pilase Vanemaga.

2.10        Klubi kohustub tegutsema ja käituma parimate kavatsustega Ă•pilase huvides ja toetama Ă•pilast tema arengus.

2.11        Klubi võimaldab personaalseid soodustusi peredele, millistest osaleb Klubi korraldatud spordialases koolituses 2 või enam last.

3.     MAKSETINGIMUSED

3.1  Ă•ppemaksu tasutakse jooksva kuu eest ettemaksuna kuu alguses

3.2  Kohatasu on tasu, mida tuleb maksta ka juhul, kui laps treeningutel ei osale.

3.3  Ă•ppemaksu tasub Vanem ĂĽlekandega Klubi kontole vastavalt arvele. Ă•ppemaksu ĂĽlekanne tuleb teha hiljemalt arvel näidatud kuupäevaks. Arve tasumisel tuleb näidata Ă•pilase nimi, kelle eest õppemaksu makstakse, arve number ja viitenumber.

 

        3.4  Liitudes Spordiklubi Ookamiga nõustub Vanem, kelle vähemalt 7-aastane Viimsi valla või Tallinna linna sissekirjutusega laps osaleb treeningutel sellega, et Viimsi valla ja Tallinna linna Spordiameti poolt määratud noortetoetuse rahad      

               laekuvad Spordiklubi Ookami Judokoolile. Kinnituse toetuse saamiseks saab ära teha Tallinna linna kodulehel https://taotlen.tallinn.ee/login?redirect või www.eesti.ee

               Juhul, kui treeningutel osaleva vähemalt 7-aastase lapse kohta puudub kinnitus 30.novembriks 2022 lisatakse õppemaksule 15€/kalendrikuus.

 

         3.5 Lepingu punkt 3.4 ei rakendu Spordiklubi Ookamiga liitunud Keila treeningrĂĽhmades osalevale lapsele.

 

4.     LEPINGU LĂ•PETAMINE

4.1  Leping on tähtajatu ja jõustub alates selle sõlmimise kuupäevast.

4.2  Vanemal on õigus Leping igal ajal ĂĽles öelda, teatades sellest Klubile kirjalikus vormis avaldusega vähemalt ĂĽks kuu ette.

4.3  Klubil on õigus Leping ĂĽles öelda, kui Klubi otsustab teenuse lõpetamise, teatades sellest Vanemale vähemalt ĂĽks kuu ette.

4.4  Lepingu ĂĽhepoolsel ĂĽlesĂĽtlemisel likvideerib Vanem võlgnevused Klubile ja maksab treeningtasu kuni Lepingu lõppemiseni.

4.5  Klubil on õigus erakorraliselt ilma etteteatamata Leping ĂĽles öelda, kui Vanem ei ole maksnud vähemalt kahe järjestikuse kuu treeningtasu või võlgnevus kokku ĂĽletab kahe kuu treeningtasu.

4.6  Klubil on õigus Leping erakorraliselt etteteatamata ĂĽles öelda, kui Vanem või Ă•pilane kahjustavad Klubi vara või mainet.

4.7  Lepingu lõppemine ei vabasta Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

5.     LĂ•PPSĂ„TTED

5.1  Lepinguga reguleerimata kĂĽsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, samuti Eesti Judoliidu poolt kehtestatud juhenditest, reeglitest, volikogu ja juhatuse otsustest.

5.2  Kõik Lepingu muutmise kokkulepped vormistatakse kirjalikult, kui käesolevas Lepingus ei ole teisiti sätestatud

5.3  Lepingu tingimusteks ei loeta Lepingu poolte varasemaid tahteavaldusi, tegusid ega kokkuleppeid, milles ei ole Lepingus kirjalikult kokku lepitud

5.4  Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt Harju Maakohtus.

5.5  Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest ĂĽks eksemplar jääb Klubile ja teine Vanemale.

 

Spordiklubi Ookami 
reg.nr 80269561
Heki tee 4-14, Viimsi vald 74001
e-post:  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lĂĽlitatud.

Jälgi meie tegemisi ka mujal internetis.