Spordialase koolituse leping

Spordialase koolituse leping
SPORDIALASE KOOLITUSE LEPING

Spordiklubi Ookamil, (edaspidi nimetatud ka Klubi), keda esindab juhatuse liige Rain Arukaevu isikus ja lapsevanem või seaduslik esindaja, kes on registreerinud õpilase Klubi interaktiivsesse registreerimiskeskkonda.

Lepingu eesmärgiks on Klubi ja Vanema vaheliste suhete reguleerimine Õpilase koolitus- ja treeningprotsessis läbiviimisel ning Õpilase võistlustel osalemisel, sh tagades Klubile võimaluse ja vahendid koolitus- ja treeningprotsessis läbiviimiseks.

  1. VANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1.1 Vanemal on õigus saada teavet trennide korralduse ja õppekava kohta.

1.2 Vanemal on õigus saada treenerilt tagasisidet trennide ning Õpilase arengu kohta.

1.3 Vanem kohustub Õpilast varustama trennideks vajalike vahenditega ning tagama Õpilase trennidesse õigeaegse tulemise ja lahkumise.

1.4 Vanem kohustub hoiduma tegevustest, mis võiks takistada Õpilase osavõttu koolitus- ja treeningprotsessist ja võistlusest.

1.5 Vanem kohustub teatama Klubile koheselt kõikidest asjaoludest, mis võiks takistada Õpilase osavõttu koolitus- ja treeningprotsessist ka võistlustest.

1.6 Vanem on kohustatud käesoleva lepinguga valitud trennis osalemise eest tasuma õppemaksu.

1.7 Õppemaksu trennides osalemise eest arvestatakse kalendrikuupõhiselt ning puudutud tunde ei tasaarveldata.

1.8 Vanem on kohustatud tasuma õppemaksu hiljemalt iga kuu 10-ks kuupäevaks. Arve väljastatakse jooksva kuu eest iga kuu esimesel kuupäeval.

  1. KLUBI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Klubi kohustub treeninguid läbi viima aastaringselt

2.2 Haridus- ja teadusministeeriumi poolt määratud allolevatel koolivaheaegadel treeninguid ei toimu:

I vaheaeg 23.10.2023 – 29.10. 2023. a;

II vaheaeg 21.12.2023 – 07.01.2024. a;

III vaheaeg 26.02.2024 – 03.03.2024. a;

IV vaheaeg 22.04.2024 – 28.04.2024. a;

2.3 V vaheaeg 13.06.2024 – 31.08.2024 toimuvad treeningud muudetud tunniplaani alusel. Tunniplaan kinnitatakse hiljemalt 31.05.2024.a.

2.4 Klubi kohustub tagama Õpilasele treeningkoha vastavalt kehtestatud graafikutele ja vajaliku spordiinventari.

2.5 Klubi kohustub võimaldama Õpilase osavõttu treeningutest Vanemaga sõlmitud lepingus kokkulepitud perioodil.

2.6 Klubi kindlustab Õpilase treeningud vastavalt õppekavale kvalifitseeritud treenerite juhendamisel.

2.7 Klubil on õigus teha muudatusi treeningute töökorralduses, sealhulgas muuta trennide toimumisaegu, teatades sellest Vanemale mõistliku aja ette.

2.8 Klubil on õigus korrigeerida teenuse hinda 2 korda aastas, teatades Vanemale hinnatõusust vähemalt üks kuu ette.

2.9 Klubil on õigus treeningrühm sulgeda selle olulisel alatäituvusel ja paigutada Õpilane teise treeningrühma läbirääkides eelnevalt Õpilase Vanemaga.

2.10 Klubi kohustub tegutsema ja käituma parimate kavatsustega Õpilase huvides ja toetama Õpilast tema arengus.

2.11 Klubi võimaldab personaalseid soodustusi peredele, millistest osaleb Klubi korraldatud spordialases koolituses 2 või enam last.

  1. MAKSETINGIMUSED

3.1 Õppemaksu tasutakse jooksva kuu eest ettemaksuna kuu alguses

3.2 Kohatasu on tasu, mida tuleb maksta ka juhul, kui laps treeningutel ei osale.

3.3 Õppemaksu tasub Vanem ülekandega Klubi kontole vastavalt arvele. Õppemaksu ülekanne tuleb teha hiljemalt arvel näidatud kuupäevaks. Arve tasumisel tuleb näidata Õpilase nimi, kelle eest õppemaksu makstakse, arve number ja viitenumber.

3.4 Liitudes Spordiklubi Ookamiga nõustub Vanem, kelle vähemalt 7-aastane Viimsi valla või Tallinna linna sissekirjutusega laps osaleb treeningutel sellega, et Viimsi valla ja Tallinna linna Spordiameti poolt määratud noortetoetuse rahad laekuvad Spordiklubi Ookami Judokoolile. Kinnituse toetuse saamiseks saab ära teha Tallinna linna kodulehel https://taotlen.tallinn.ee/login?redirect või www.eesti.ee
Juhul, kui treeningutel osaleva vähemalt 7-aastase lapse kohta puudub kinnitus 30.novembriks lisatakse õppemaksule 15€.

3.5 Lepingu punkt 3.4 ei rakendu Spordiklubi Ookamiga liitunud Keila treeningrühmades osalevale lapsele.

  1. LEPINGU LÕPETAMINE

4.1 Leping on tähtajatu ja jõustub alates selle sõlmimise kuupäevast.

4.2 Vanemal on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest Klubile kirjalikus vormis avaldusega vähemalt üks kuu ette.

4.3 Klubil on õigus Leping üles öelda, kui Klubi otsustab teenuse lõpetamise, teatades sellest Vanemale vähemalt üks kuu ette.

4.4 Lepingu ühepoolsel ülesütlemisel likvideerib Vanem võlgnevused Klubile ja maksab treeningtasu kuni Lepingu lõppemiseni.

4.5 Klubil on õigus erakorraliselt ilma etteteatamata Leping üles öelda, kui Vanem ei ole maksnud vähemalt kahe järjestikuse kuu treeningtasu või võlgnevus kokku ületab kahe kuu treeningtasu.

4.6 Klubil on õigus Leping erakorraliselt etteteatamata üles öelda, kui Vanem või Õpilane kahjustavad Klubi vara või mainet.

4.7 Lepingu lõppemine ei vabasta Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

  1. LÕPPSÄTTED

5.1 Lepinguga reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, samuti Eesti Judoliidu poolt kehtestatud juhenditest, reeglitest, volikogu ja juhatuse otsustest.

5.2 Kõik Lepingu muutmise kokkulepped vormistatakse kirjalikult, kui käesolevas Lepingus ei ole teisiti sätestatud

5.3 Lepingu tingimusteks ei loeta Lepingu poolte varasemaid tahteavaldusi, tegusid ega kokkuleppeid, milles ei ole Lepingus kirjalikult kokku lepitud

5.4 Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt Harju Maakohtus.

5.5 Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Klubile ja teine Vanemale.

Spordiklubi Ookami
reg.nr 80269561
Heki tee 4-14, Viimsi vald 74001
e-post: info@ookami.ee